Project Based Learning

Wat is project based learning?

Bij project based learning gaan leerlingen aan de slag met een uitdagende, authentieke (hulp)vraag of probleem. Deze vraag of dit probleem valt binnen de belevingswereld van de leerlingen. Het kan iets wereldwijds zijn of lokaal vanuit hun omgeving.

Het verschil met huidige projecten is dat we werken vanuit authentieke problemen of vragen waarbij we vooral inzetten op het proces en niet zozeer op het eindproduct. 

Hoe verloopt het project?

Hoofdvraag

De leerlingen krijgen een hoofdvraag.

Informatie bundelen

Ze bundelen hun achtergrondinformatie en bepalen de beginsituatie.

Vragen noteren

Belangrijke vragen die in ze op komen worden genoteerd en gepresenteerd op de projectmuur.

Professional ontmoeten

Een professional vanuit het werkveld komt naar school om vragen van leerlingen te beantwoorden en tips te geven over het onderwerp.

Informatie verwerken

De leerlingen verwerken de informatie en reflecteren op het interview.

Verloop project bepalen

Vervolgens bepalen ze op welke manier ze het project gaan doorlopen; hoe gaan ze het onderzoeken en welk eindproduct hebben ze voor ogen?

Beoordelingsrubrieken

De beoordelingsrubrieken vanuit de leerdoelen worden met de leerlingen doorgenomen en besproken.

Start onderzoek

Vanuit teams gaan ze onderzoek doen waarbij ze werken aan verschillende belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden:

  • planning
  • creativiteit 
  • autonomie
  • computervaardigheden
  • kritisch denken
  • samenwerken

Reflectie momenten

Tijdens het onderzoek maken ze gebruik van verschillende reflectiemomenten. Hierbij reflecteren de leerlingen op elkaars werk vanuit verschillende werkvormen. Bij de reflectie kijken ze kritisch naar elkaars werk en geven ze opbouwende kritiek om het werk te verbeteren of meer diepgang te geven.

Extra uitleg/hulp

De coach houdt de leerdoelen voor ogen en helpt waar nodig en biedt extra hulp/uitleg aan leerlingen die hier baat bij hebben.

Eindproduct

Het onderzoek zal verwerkt worden in een eindproduct naar keuze van de leerling.

Presenteren

Vervolgens presenteren de leerlingen het eindproduct aan het vooraf bepaalde publiek. Dit publiek kan bestaan uit: professionals, mede-leerlingen, leerlingen uit andere groepen, leerkrachten, mensen uit de omgeving, etc.

Project afronden

Het publiek zal reflecteren op het eindproduct en deze informatie delen met de leerlingen. De leerlingen zullen hier vervolgens zelf op reflecteren en zo het project afronden.

Authentieke en realistische projecten

De aanpak die we hanteren tijdens het project is vergelijkbaar met de aanpak die we binnen het werkveld hanteren wanneer er zich een probleem voordoet.

Bij project based learning gaat het vooral om het proces en niet zozeer om het eindproduct. Daarnaast is het wel zo dat het eindproduct een eigen speciale waarde heeft. Bij sommige projecten kan het eindproduct als zo waardevol gezien worden dat het binnen de groep of de omgeving in gebruik zal worden genomen. Zo heeft een tweedejaarsklas middelbaar onderwijs in Springfield(USA) een onderzoek gedaan naar energiebesparing bij scholen. Het eindproduct hebben ze aan de burgemeester gepresenteerd met de vraag geld vrij te maken om het project daadwerkelijk in werking te brengen, het project bleek een groot succes.

Door werknemers vanuit het werkveld in contact te brengen met de leerlingen zullen ze meer gerichte en authentieke informatie ontvangen en krijgt het leren meer diepgang.

Dagindeling

Een dagindeling bij PBL is moeilijk te beschrijven. Doordat de leerlingen een inbreng hebben in het verloop van het project zal elke fase van het project anders doorlopen worden en zullen de dagen er bij elk project en elke groep anders uitzien.

Fase 1: introductie

Tijdens de introductie zal de coach het onderwerp introduceren en de voorkennis van leerlingen ophalen. Er zijn momenten waarbij (in stilte) onderzoek gedaan wordt en momenten waarop overleg zal plaatsvinden. De beoordelingsrubriek die bij het project wordt ingezet zal met leerlingen besproken worden om er voor te zorgen dat iedereen weet wat de leerdoelen zijn binnen dit project.

Fase 2: onderzoek

In deze fase zal er een professional in contact gebracht worden met de leerlingen. Dit zal de intrinsieke motivatie van leerlingen vergroten. Het project komt tot leven en heeft een duidelijke meerwaarde. Vervolgens gaan de teams onderzoek doen en zelfstandig aan de slag. De coach stelt kritische vragen en zal verschillende deelvragen aanbieden om het project goed te laten verlopen. De coach kijkt ook vanuit de leerdoelen welke leerlingen niet mee komen en extra hulp of uitleg kunnen gebruiken. Hier kan het gaan om een uitleg van een paar minuten of een langdurige aanpak. Het is belangrijk dat de leerling krijgt wat hij of zij nodig heeft om verder te kunnen en het leerdoel te behalen.

Fase 3: reflectie

Bij dit onderdeel wordt over het algemeen een werkvorm ingezet om de reflectie goed te laten verlopen. Leerlingen reflecteren op elkaars werk en geven elkaar opbouwende kritiek.

Fase 4: herziening en aanpassingen

De leerlingen verwerken de feedback in het project en zetten het onderzoek voort.

Fase 5: presentatie en beoordeling

De leerlingen bereiden een presentatie voor waarbij eventueel gebruik gemaakt wordt van een daadwerkelijk product. Het publiek kan bestaan uit verschillende doelgroepen, we kijken naar hetgeen passend is bij het huidige project. Bij de beoordeling kan de coach er voor kiezen dit individueel te doen of in overleg met de teams/leerlingen.

Fase 6: eindreflectie

De leerlingen gebruiken de feedback die ze bij de eindpresentatie gekregen hebben en verwerken dit in de persoonlijke eindreflectie. Hierbij kunnen eventuele leerdoelen aangepast worden.

Uitleg video

In onderstaande video geven we meer informatie over de aanpak in de klas en zullen jullie hopelijk een beter beeld kunnen vormen van project based learning. Daarna zouden jullie middels onderstaande link een kijkje kunnen nemen in de online leeromgeving waar alle materialen aangeboden worden.

Benieuwd hoe Project Based Learning jouw school kan helpen?